Short Hair 1

モイスチャートリートメント

 

Short Hair 2

サイエンス アクア・ストレート 

Short Hair 3

 

Short Hair 4 

Cue+GMT・デジタルパーマ 

Short Hair 5

GMTコールドパーマ 

Short Hair 6

Cue+GMT・ストレート 

Short Hair 7

サイエンス アクア・ストレート 

Short Hair 8 

サイエンス アクア・ストレート